Ang DPF Alternatives ay nakipagsosyo sa Redource Resources upang mag-alok ngayon ng drop off o libreng pickup service ng mga DPF sa lahat ng lokasyon ng DPF Alternatives. Tumawag lamang sa aming lokal na lokasyon at kokolektahin at ire-recycle namin ang iyong mga mabibigat na tungkulin na filter at catalista.

Huwag hayaang umupo ang mga filter na ito sa paligid ng iyong pasilidad na nagdudulot ng uling at abo na marumihan ang iyong tindahan, sa labas ng lugar na hawak, o landfill. Ang iyong mga bahagi ay gagamitin bilang pagsunod sa mga batas ng pederal at estado, na ilalabas ka at ang iyong kumpanya mula sa lahat ng pananagutan. Tanungin ang iyong lokal na kinatawan kung paano ka maaaring maging karapat-dapat para sa kredito sa DPF Mga alternatibong serbisyo, bahagi, at kapalit na mga filter.

Hanapin ang Lokasyon na Pinakamalapit sa Iyo upang Ma-recycle ang Iyong Mga Filter